Organy Instytutu

Dyrektor Instytutu

dr hab. Marta Pogrzeba, profesor Instytutu

tel.: 32 254 01 64

Dyrektor podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu:

 • ustala plany działalności Instytutu,
 • opracowuje kierunkowe plany tematyczne i finansowe Instytutu oraz roczne sprawozdania z ich wykonania,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
 • reprezentuje Instytut na zewnątrz.

Wyjątkiem są sprawy należące do uprawnień Rady Naukowej.
Dyrektor może powoływać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze.

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej i badawczo-technicznej.
Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r., poz 1095, 1767 z 2016 r. poz .64) i statut Instytutu.
Do zadań Rady Naukowej IETU m.in. należy:

 • opiniuje kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych,
 • ustala perspektywiczne plany działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • opiniuje kierunkowe plany merytoryczne i finansowe IETU oraz sprawozdania roczne z ich wykonania,
 • ocenia kwalifikacje na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
 • opiniuje wnioski dotyczące stałej współpracy z innymi jednostkami prawnymi.

Rada Naukowa IETU IX kadencji (2021-2025)

Skład Rady Naukowej:

 

W związku ze śmiercią śp. prof. dr hab. inż. Józefa Pastuszki, Pan Minister Ireneusz Zyska, pismem z dnia 8.02.2022 r.,  zgodnie z art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, powołał dr hab. inż. Dariusza Prostańskiego – Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na Członka Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Minister Środowiska z dnia 26 maja 2017 r. powołał do RN IETU następujące osoby:

 1. dr inż. Ireneusz Baic,
 2. prof. dr hab. Janusz Janeczek,
 3. prof. Małgorzata Kacprzak,
 4. prof. Wojciech Krzaklewski,
 5. dr hab. inż. Dariusz Prostański,
 6. prof. dr hab. inż.  Czesława Rosik-Dulewska, Członek korespondent PAN,
 7. dr hab. Wojciech Sońta,
 8. mgr Szymon Tumielewicz,
 9. dr hab. inż. Małgorzata Wysocka,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27.06.2019 r. powołał do RN IETU:

 1. dr inż. Barbarę Juszczyk

Ponadto do RN IETU  weszli pracownicy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych posiadający:

 • stopień naukowy doktora:
 1. dr n.med. Ewa Błaszczyk
 2. dr Jacek Borgulat,
 3. dr inż. Magdalena Głogowska,
 4. dr Janusz Krupanek,
 5. dr Jacek Krzyżak,
 6. dr Joanna Piasecka-Rodak,
 7. dr Anna Starzewska-Sikorska.
 • oraz pracownicy na stanowiskach badawczo-technicznych lub naukowych bez stopnia lub tytułu naukowego:
 1. mgr Izabela Ratman-Kłosińska,
 2. mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb.

Informacje

 • Data publikacji: 4 stycznia 2017
 • Data modyfikacji: 10 maja 2024
 • Autor: Katarzyna Lubera
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


  [recaptcha theme:dark]