Organy Instytutu

Dyrektor Instytutu

dr hab. Adam Drobniak

tel.: 32 254 01 64

Dyrektor podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu:

 • ustala plany działalności Instytutu,
 • opracowuje kierunkowe plany tematyczne i finansowe Instytutu oraz roczne sprawozdania z ich wykonania,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
 • reprezentuje Instytut na zewnątrz.

Wyjątkiem są sprawy należące do uprawnień Rady Naukowej.
Dyrektor może powoływać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze.

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej i badawczo-technicznej.
Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r., poz 1095, 1767 z 2016 r. poz .64) i statut Instytutu.
Do zadań Rady Naukowej IETU m.in. należy:

 • opiniuje kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych,
 • ustala perspektywiczne plany działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • opiniuje kierunkowe plany merytoryczne i finansowe IETU oraz sprawozdania roczne z ich wykonania,
 • ocenia kwalifikacje na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
 • opiniuje wnioski dotyczące stałej współpracy z innymi jednostkami prawnymi.

Rada Naukowa IETU VIII kadencji (2017-2021)

Skład Rady Naukowej:

 

Minister Środowiska z dnia 26 maja 2017 r. powołał do RN IETU następujące osoby:

 1. dr inż. Ireneusz Baic,
 2. prof. dr hab. Janusz Janeczek,
 3. prof. Małgorzata Kacprzak,
 4. prof. Wojciech Krzaklewski,
 5. dr hab. inż. Józef Pastuszka,
 6. prof. Czesława Rosik-Dulewska,
 7. dr hab. Wojciech Sońta,
 8. mgr Szymon Tumielewicz,
 9. dr hab. inż. Małgorzata Wysocka,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27.06.2019 r. powołał do RN IETU:

 1. dr inż. Barbarę Juszczyk

Ponadto do RN IETU weszli pracownicy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora:

 1. prof. Grażyna Płaza,
 2. dr hab. Tomasz Staszewski, (21.04.2019 r. mandat wygasł)
 3. dr hab. inż. Eleonora Wcisło,

Zgodnie z komunikatem Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2017r. w wyniku wyborów  przeprowadzonych w dniu 26 maja b.r. do Rady Naukowej IETU VIII Kadencji w jej skład weszli następujący pracownicy Instytutu:

 1. dr Janina Fudała,
 2. dr Jacek Krzyżak,
 3. dr Marta Pogrzeba, (w trakcie kadencji uzyskała stopień dr hab.)
 4. dr Anna Starzewska-Sikorska.
 5. mgr Izabela Ratman-Kłosińska,
 6. mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb.

Po wygaśnięciu mandatu dr hab. Tomasz Staszewskiego jego miejsce w RN IETU zajęła kolejna osoba z listy tj.:

 1. dr n. med. Ewa Błaszczyk

Informacje

 • Data publikacji: 4 stycznia 2017
 • Data modyfikacji: 7 maja 2021
 • Autor: Katarzyna Lubera
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


[recaptcha theme:dark]