Organy Instytutu

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Jan Skowronek

tel.: 32 254 60 31

Dyrektor podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu:

 • ustala plany działalności Instytutu,
 • opracowuje kierunkowe plany tematyczne i finansowe Instytutu oraz roczne sprawozdania z ich wykonania,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
 • reprezentuje Instytut na zewnątrz.

Wyjątkiem są sprawy należące do uprawnień Rady Naukowej.
Dyrektor może powoływać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze.

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej i badawczo-technicznej.
Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r., poz 1095, 1767 z 2016 r. poz .64) i statut Instytutu.
Do zadań Rady Naukowej IETU m.in. należy:

 • opiniuje kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych,
 • ustala perspektywiczne plany działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • opiniuje kierunkowe plany merytoryczne i finansowe IETU oraz sprawozdania roczne z ich wykonania,
 • ocenia kwalifikacje na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
 • opiniuje wnioski dotyczące stałej współpracy z innymi jednostkami prawnymi.

Rada Naukowa IETU VIII kadencji (2017-2021)

Skład Rady Naukowej

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Środowiska pismem z dnia 26.05. 2017 r.:

 • prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska - Przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jadwiga Kacprzak
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski
 • prof. dr hab. Janusz Janeczek
 • dr hab. inż. Małgorzata Wysocka
 • dr hab. Józef Stefan Pastuszka
 • dr hab. Wojciech Sońta
 • dr hab. inż. Ireneusz Baic
 • mgr Szymon Tumielewicz - Zastępca Przewodniczącej
 • dr inż. Barbara Juszczyk - powołana pismem MNISW z dnia 27.06.2019 r.

 

Członkowie Rady Naukowej - przedstawiciele IETU

 • prof. dr hab. Grażyna Płaza - Zastępca Przewodniczącej
 • dr hab. inż. Eleonora Wcisło
 • dr n. med. Ewa Błaszczyk
 • dr Janina Fudała - Zastępca Przewodniczącej
 • dr Jacek Krzyżak - Sekretarz
 • dr hab. Marta Pogrzeba
 • dr Anna Starzewska-Sikorska
 • mgr Izabela Ratman-Kłosińska
 • mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb

Informacje

 • Data publikacji: 4 stycznia 2017
 • Data modyfikacji: 4 lipca 2019
 • Autor: Katarzyna Lubera
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


[recaptcha theme:dark]