Ogłoszenia i konkursy

Oferta pracy

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

w związku z realizacją projektu pt.  „Opracowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji wyznaczającego ramy dla Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji ”

poszukuje informatyków do zadań polegających na:

- obsłudze oprogramowania dLibra w ramach realizacji zadania polegającego na stworzeniu bazy wiedzy w ramach ww. projektu a w szczególności na zakładaniu kont użytkowników, kontroli dostępu do systemu, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci, obsłudze technicznej repozytorium i przeglądach konserwacyjnych systemów;

oraz ekspertów do zadań polegających na:

- obsłudze i stworzeniu bazy wiedzy dedykowanych tematyce Sprawiedliwej Transformacji w ramach ww. projektu a w szczególności gromadzeniu publikacji i katalogowaniu zbiorów.

Aplikacje należy przesyłać  mailem na adres ietu@ietu.pl lub pocztą na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6. Bliższych informacji dotyczących warunków zatrudnienia udziela Sekretariat Instytutu tel. 32-254-60-31, w 279.

W wyniku niniejszej rekrutacji opartej o rozmowę kwalifikacyjną, zawarta zostanie umowa cywilno-prawna z dokładnie określonym zakresem zadań i okresem współpracy (maksymalnie 5 miesiecy).

Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ietu.pl
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
  1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
  2. 6 ust. 1 lit. a – dotyczy zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
  3. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
 5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Dokumenty osób, z którymi nie została zawarta umowa, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie.
 7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oferta pracy

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST)” poszukuje ekspertów ze znajomością zagadnień związanych z następującymi branżami:

 • energetyka,
 • polityka regionalna,
 • surowce,
 • przemysł,
 • technologie,
 • transport,
 • inwestycje,
 • środowisko.

Aplikacje należy przesyłać mailem na adres ietu@ietu.pl lub pocztą na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6. Bliższych informacji dotyczących warunków zatrudnienia udziela Sekretariat Instytutu tel. 32-254-60-31, w 279.

W wyniku niniejszej rekrutacji opartej o rozmowę kwalifikacyjną, zawarta zostanie umowa cywilno-prawna z dokładnie określonym zakresem zadań i okresem współpracy (maksymalnie 5 miesiecy).

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ietu.pl
3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:

a. art. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
b. art. 6 ust. 1 lit. a – dotyczy zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
c. art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.

5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Dokumenty osób, z którymi nie została zawarta umowa, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie.
7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej.
9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Oferta pracy

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w związku z przygotowywaniem projektu pt. Analiza mechanizmów zwiększenia sprawności ekosystemów innowacji w gospodarce neutralnej klimatycznie” poszukuje ekspertów posiadających stopień doktora oraz znajomość zagadnień związanych z :

 • ekosystemami innowacji,
 • ekosystemami biznesowymi,
 • ekosystemami przedsiębiorczości,
 • ekosystemami industrialnymi,
 • hubami technologicznymi,
 • centrami innowacji,
 • parkami przemysłowymi.

Aplikacje należy przesyłać  mailem na adres ietu@ietu.pl lub pocztą na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6. Bliższych informacji dotyczących warunków zatrudnienia udziela Sekretariat Instytutu tel. 32-254-60-31, w 279.

W wyniku niniejszej rekrutacji opartej o rozmowę kwalifikacyjną, zawarta zostanie umowa cywilno-prawna z dokładnie określonym zakresem zadań i okresem współpracy (maksymalnie 3 lata).

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ietu.pl
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
  1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
  2. 6 ust. 1 lit. a – dotyczy zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
  3. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
 5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Dokumenty osób, z którymi nie została zawarta umowa, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie.
 7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyniki konkursu na stanowisko profesora instytutu (1 etat) w obszarze badawczym Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska.

Załącznik 1 - wyniki-konkursu-na- stanowisko-profesora-instytutu

Konkurs na stanowisko profesora instytutu (1 etat) w obszarze badawczym Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska.

Załącznik 1 - Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora w IETU

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA W OBSZARZE BADAWCZYM MIKROBIOLOGIA ŚRODOWISKA

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w obszarze badawczym mikrobiologia środowiska przeprowadzonego w IETU w dniach 15.03 do 19.03.2019 r.

Załącznik 1 - Wyniki konkursu na adiunkta mikrobiologia srodowiska

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA W OBSZARZE BADAWCZYM MIKROBIOLOGIA ŚRODOWISKA

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w obszarze badawczym mikrobiologia środowiska przeprowadzonego w IETU w dniach 15.03 do 19.03.2019 r.

Załącznik 1 - Wyniki konkursu na adiunkta mikrobiologia srodowiska

WYNAJEM MONITOROWANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH

Posiadamy wolne miejsca parkingowe monitorowane 24h na terenie IETU.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Natalia Mierzejewska, tel. 32 254 60 31, w. 241, kom. 504-223-104, email: n.mierzejewska@ietu.pl
Damian Filipowski, tel. 502 839 453, 601 238 009

WYNAJEM SAL

IETU oferuje wynajem sal na organizację spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów itp.

 • Sala konferencyjna, parter (do 120 osób, powierzchnia od 103 do 309 m kw.) - zobacz ofertę
 • Sala seminaryjna, I piętro (do 30 osób, powierzchnia 50 m kw.) - zobacz ofertę

Szczegółowe informacje:
Natalia Mierzejewska, tel. 32 254 60 31, w. 241, kom. 504-223-104, email: n.mierzejewska@ietu.pl


Informacje

 • Data publikacji: 21 kwietnia 2017
 • Data modyfikacji: 21 września 2020
 • Autor: Katarzyna Lubera
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


[recaptcha theme:dark]