Konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w obszarze badawczym diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska (1 etat) w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

I. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko adiunkta:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska) z oceną przynajmniej dobrą;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna;
 • znajomość zagadnień z zakresu środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz monitoringu biologicznego ludzi z wykorzystaniem nieinwazyjnych markerów biologicznych;
 • doświadczenie w badaniach z zakresu uszkodzeń cytogenetycznych człowieka i ekotoksykologii środowiska;
 • znajomość technik mikroskopowych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków na projekty badawcze krajowe i międzynarodowe;
 • umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym;
 • udokumentowany dorobek naukowy (uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych oraz konferencjach naukowych, współautorstwo w publikacjach naukowych – łączna suma punktów wg MNiSW min. 100 oraz sumaryczny Impact Factor min. 7);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Statistica, Corel Draw, Adobe Photoshop, dobra znajomość Arc GIS, MATLAB;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

II . Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający dane kontaktowe (w tym adres mailowy oraz nr telefonu);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, zawodowego;
 • kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej wraz z aktualną opinią lub listem rekomendacyjnym (co najmniej jeden) napisanym przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

 

III. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w IETU (diagnoza)” w  sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.

III. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2017 r. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu do Instytutu.

IV. Konkurs jest dwuetapowy. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

V. Zatrudnienie kandydata poprzedzone jest badaniami lekarskimi potwierdzającymi dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.

VI. Wyniki konkursu Dyrektor poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu w terminie 7 dni od dnia zakończenia II etapu konkursu.

 

Pobierz ogłoszenie

Informacje

 • Data publikacji: 28 marca 2017
 • Data modyfikacji: 28 marca 2017
 • Autor: Administrator
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


  [recaptcha theme:dark]